دبیر اجرایی همایش و رئیس دانشکده داروسازی

دکتر علیرضا علی آبادی