تاریخ های مهم

 

تاریخ های مهم

شروع ثبت نام و پذیرش مقالات

۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

پایان مهلت ارسال مقالات

۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

پایان داوری مقالات

۳۱ شهریور  ماه ۱۳۹۸

زمان برگزاری همایش ۱۵ تا ۱۷  آبان ماه ۱۳۹۸
محل برگزاری همایش هتل بین المللی پارسیان کرمانشاه