تاریخ های مهم

 

تاریخ های مهم

شروع ثبت نام و پذیرش مقالات

21 اردیبهشت ماه 1398

پایان مهلت ارسال مقالات

15 شهریور ماه 1398

پایان داوری مقالات

15 مهر  ماه 1398

زمان برگزاری همایش 15 تا 17  آبان ماه 1398
محل برگزاری همایش هتل بین المللی پارسیان کرمانشاه