راهنمای طراحی پوستر

رعایت موارد زیر در تهیه و ارائه پوستر الزامی است:
 

  1. پوستر به صورت عمودی و در ابعاد ۱۲۰×۸۰ سانتیمتر (inch 47/2 × 31/5 ) طراحی شده باشد.
  2. لوگوی دانشکده یا مرکز تحقیقاتی که پروژه در آن انجام شده است در بالا سمت چپ و لوگوی همایش در بالا سمت راست پوستر قرار گیرد. (لوگوی همایش از اینجا قابل دانلود میباشد)
  3. اطلاعات زیر به وضوح و با فونت و رنگ مناسب در پوستر مشخص گردد به طوریکه از فاصله دو متری قابل رویت باشد: عنوان، نام نویسندگان ( فرد ارائه دهنده با زیر خط و مسئول مقاله با علامت * در بالای اسم مشخص شده باشند )، آدرس علمی نویسندگانAffiliation(، مقدمهIntroduction(، روش انجام کارMethods(، نتایج و بحث )Results and Discussion(، نتیجه‌گیریConclusion)(، واژگان کلیدی Keywords) ( ، حداقل 4 واژه، منابع اصلی و ایمیل نویسنده مسئول.
  4. پوستر باید به زبان انگلیسی و با فونت Times New Roman باشد.
  5. هر پوستر توسط یک فرد که نام او در قسمت نویسندگان با زیرخط مشخص شده است ارائه می‌شود. این فرد میبایست حداقل ۳۰ دقیقه قبل از زمان تعیین شده برای ارائه جهت نصب پوستردر محلی که برای وی در نظر گرفته شده است حاضر شده و تا اتمام جلسه در محل پوستر خود حضور داشته باشد در غیر این صورت ارائه فرد مذکور از برنامه‌ داوری حذف خواهد شد.
  6. دریافت گواهی ارائه مقاله منوط به حضور فرد ارائه دهنده در محل پوستر در طول زمان جلسه و ارائه پوستر توسط وی برای داوران میباشد.
  7. گواهی ارائه پوستر بعد از اتمام جلسه به فرد ارائه دهنده تحویل داده میشود لذا شخصا بعد از اتمام جلسه نسبت به اخذ آن اقدام نمایید.