هزینه شرکت در همایش

هزینه شرکت در همایش اعلام گردید.

قابل توجه شرکت کنندگان شانزدهمین همایش علوم دارویی ایران :
لیست هزینه شرکت در همایش به این صورت می باشد.