ثبت نام و پذیرش خلاصه مقالات

شروع ثبت نام و پذیرش خلاصه مقالات در تاریخ 21 اردیبهشت ماه شروع میشود.

شروع ثبت نام و پذیرش خلاصه مقالات در تاریخ 21 اردیبهشت ماه شروع میشود. از علاقه مندان و همچنین دانشجویان داروسازی و سایر رشته های مرتبط با علوم دارویی، اعضا محترم هیات علمی و پژوهشگران دعوت بعمل می آید که در این همایش بزرگ شرکت نمایند.