مهلت ثبت نام در همایش تمدید شد.

نظر به استقبال شرکت کنندگان، مدت زمان شرکت در همایش و ارسال خلاصه مقالات تا تاریخ 31 مرداد 98 تمدید شد.